Terms & Conditions

Algemene voorwaarden Aurora de Leeuw Yoga

Aurora de Leeuw Yoga is onderdeel van @Aurora_Yoga

Versie 0.1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 11 december 2020.

Artikel 1: Begrippen

1.1. Algemene voorwaarden: De Algemene Voorwaarden gehanteerd door @Aurora_Yoga zoals gepubliceerd op de website van @Aurora_Yoga, www.auroradeleeuw.com 

1.2. @Aurora_Yoga is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 57399220 en is gevestigd te Rijswijk, Sparrelaan 68. Dit is het vestigingsadres, geen bezoekadres.

1.3. Deelnemer: persoon die deelneemt aan de (online) yogalessen, workshops, cursussen, trainingen en teacher trainingen van @Aurora_Yoga en de @Aurora_Yoga Teacher Training Academy.

1.4. Overeenkomst: overeenkomst tussen deelnemer en @Aurora_Yoga komt tot stand door betaling van de deelnemer voor het (online) membership, de yogales, workshop, cursus, training of teacher training van @Aurora_Yoga en de @Aurora_Yoga Teacher Training Academy.

1.5. Membership: een door @Aurora_Yoga uit te geven c.q. uitgegeven, en door een deelnemer te betalen c.q. betaald, abonnement/lidmaatschap voor het volgen van (online) yogales bij @Aurora_Yoga.

1.6. Prijs: de totaalprijs van een yogales, workshop, cursus, training of teacher training inclusief btw.  

1.7 Workshops: onder workshops worden tevens masterclasses verstaan.

 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle memberships, losse lessen, workshops, cursussen, trainingen, teacher trainingen en andere producten van @Aurora_Yoga. Door deel te nemen aan een yogales, workshop, cursus, training of teacher training, dan wel het aanschaffen van een membership of bestellen van een product in de online shop van @Aurora_Yoga gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden. @Aurora_Yoga behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is de geldende versie en staat gepubliceerd op de website www.auroradeleeuw.com 

 

 

Artikel 3: Memberships

3.1. lidmaatschap (een membership) komt tot stand na betaling van de deelnemer welke is ontvangen door @Aurora_Yoga en is niet overdraagbaar aan derden, tenzij anders tussen de deelnemer en @Aurora_Yoga overeengekomen. 

3.2. deelnemers kunnen yogalessen volgen via de Yoga on Demand catalogus of door deel te nemen aan de Live lessen via www.auroradeleeuw.com .

3.3 De memberships hebben een vaste looptijd, die bij aanschaf kan worden gekozen door de deelnemer. De memberships lopen automatisch af, na het verstrijken van de gekozen termijn.

3.4. De memberships kunnen, na aanschaf, niet worden geannuleerd. Er wordt geen restitutie gegeven, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen (art. 3.1.). 

3.5. Het is niet mogelijk om een membership te pauzeren, tenzij anders overeengekomen tussen @Aurora_Yoga en de deelnemer (bijvoorbeeld bij langdurige ziekte of zwangerschap).

 

 

Artikel 4: Betalingen, Prijzen en Prijswijziging

4.1. Alle betalingen voor een membership, workshop, cursus, training, teacher training of losse les dienen te worden voldaan voorafgaand aan de les, workshop of training.

4.2. De geldende en meest recente prijzen voor alle yogalessen, workshops, cursussen, trainingen en teacher trainingen zijn te vinden op de website van @Aurora_Yoga. @Aurora_Yoga behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren.

 

 

Artikel 5: Deelname en betaling Workshop, Cursus, Training en Teacher Training

5.1. Deelnemer registreert zich voor workshops, cursussen, trainingen en teacher trainingen via de website van @Aurora_Yoga. Na registratie door deelnemer en zodra @Aurora_Yoga het verschuldigde bedrag voorafgaand aan de workshop, cursus, training of teacher training heeft ontvangen is deelnemer verzekerd van een plek. 

5.2. Uitzonderingen op deelname aan online Workshops, gelden voor deelnemers met een Membership. Deze hoeven zich niet apart aan te melden voor de online workshops, tenzij anders aangegeven. Indien de deelnemer met een membership wil deelnemen aan een cursus of (teacher) training die geen onderdeel is van een membership, is artikel 5.1 van toepassing.

5.3. Het opzeggen van deelname geschiedt via een email naar info@auroradeleeuw.com voorafgaand aan de workshop of training.

5.4. Deelnemer mag zes (6) dagen voorafgaand aan de workshop of training de deelname gratis opzeggen. Indien de opzegging binnen vijf (5) dagen voorafgaand aan de workshop of training geschiedt, wordt 25% van het totaal bedrag van de workshop of training in rekening gebracht. Bij opzeggingen binnen 2-4 dagen voorafgaande aan de workshop of training, wordt 50% van de totaalbedrag in rekening gebracht. Bij opzeggingen 0-2 dagen voorafgaand wordt het volledige bedrag van de workshop of training in rekening gebracht.

5.5. Artikel 5.4 is niet van toepassing op opzeggingen van de Teacher Training.

Bij opzeggingen vanaf 30 dagen of meer voorafgaand aan de Teacher Training, ontvangt deelnemer het totaalbedrag retour. Bij opzeggingen 29-15 dagen voorafgaand aan de Teacher Training, wordt 50% in rekening gebracht. Bij opzeggingen 14-8 dagen voorafgaand aan de Teacher Training wordt 75% in rekening gebracht. Het volledige bedrag wordt in rekening gebracht bij opzeggingen binnen 7 dagen voorafgaand aan de Teacher Training. 

 

 

Artikel 6: Aankoop producten

Aangekochte producten kunnen alleen retour binnen 14 dagen na aankoop indien niet geopend en in originele verpakking. Producten als yogablokken en massageballen worden niet retour genomen vanuit hygiënisch oogpunt.

 

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Deelname aan de (online) yogalessen, workshops, trainingen of teacher trainingen van @Aurora_Yoga zijn voor eigen risico van de deelnemer. 

@Aurora_Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan (online) yogalessen, workshops, trainingen of teacher trainingen bij, of verzorgd door @Aurora_Yoga. Door deelname aan een (online) yogales, workshop, training of teacher training bij, of verzorgd door @Aurora_Yoga, aanvaardt deelnemer het risico op een blessure en/of letsel.

Consulteer een arts voordat je met de (online) lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent. 

 

 

Artikel 8: Toepasselijk recht / geschillen

8.1. Op alle lidmaatschappen, overeenkomsten en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2. Eventuele geschillen verband houdende met een lidmaatschap, betalingen, workshop, cursus, training, teacher training en de Algemene Voorwaarden, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij @Aurora_Yoga zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Nederland.

 

 

Artikel 9: Persoonsgegevens 

9.1. Voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie verzamelt @Aurora_Yoga persoonsgegevens van de deelnemers. @Aurora_Yoga gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. @Aurora_Yoga geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. Persoonsgegevens, zoals e-mailadres, wordt door @Aurora_Yoga gebruikt om deelnemers en leden te informeren over activiteiten van @Aurora_Yoga, evenals het communiceren van eventuele rooster-wijzigingen. Personen kunnen zich zelfstandig uitschrijven van de nieuwsbrief van @Aurora_Yoga.

9.2. Het volledige privacybeleid van@Aurora_Yoga is opgenomen in de privacy policy.