Privacy Policy

For English, please see below.

Privacybeleid Aurora de Leeuw Yoga

Aurora de Leeuw Yoga is onderdeel van @Aurora_Yoga

Versie 0.4

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29 juli 2021.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van @Aurora_Yoga. U dient zich ervan bewust te zijn dat @Aurora_Yoga niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

@Aurora_Yoga respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van @Aurora_Yoga of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van @Aurora_Yoga of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

@Aurora_Yoga
Sparrelaan 68
2282 XR Rijswijk (dit is ons vestigingsadres, geen bezoekadres)
info@auroradeleeuw.com 

Privacy Policy of Aurora de Leeuw Yoga

Aurora de Leeuw Yoga is part of @Aurora_Yoga

Version 0.4

This page was last modified on July 29, 2021.

We are aware that you place your trust in us. We therefore see it as our responsibility to protect your privacy. On this page we will let you know what data we collect when you use our website, why we collect this data and how we use it to improve your user experience. This way you understand exactly how we work.

This privacy policy applies to the services of @Aurora_Yoga. You should be aware that  @Aurora_Yoga is not responsible for the privacy policies of other sites and sources. By using this website you indicate that you accept the privacy policy. @Aurora_Yoga respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially.

Our use of collected data

Use of our services

When you sign up for one of our services, we ask you to provide personal information. This data is used to perform the service. The data is stored on @Aurora_Yoga’s own secure servers or those of a third party. We will not combine this information with any other personal information we have.

Communication

When you send e-mail or other messages to us, we may keep those messages. Sometimes we ask you for your personal information that is relevant to the situation in question. This makes it possible to process your questions and answer your requests. The data is stored on @Aurora_Yoga’s own secure servers or those of a third party. We will not combine this information with any other personal information we have.

Purposes

We do not collect or use information for purposes other than those described in this Privacy Policy unless we have obtained your consent in advance.

Third parties

Your information will not be shared with third parties.

Changes

This privacy statement is tailored to the use of and the possibilities on this site. Any adjustments and/or changes to this site may lead to changes to this privacy statement. It is therefore advisable to regularly consult this privacy statement.

Choices for personal data

We offer all visitors the opportunity to view, change, or delete all personal information that is currently provided to us.

Adjust/unsubscribe communication

If you want to adjust your data or have yourself removed from our files, you can contact us. See contact details below.

Questions and feedback

We regularly check whether we comply with this privacy policy. If you have any questions about this privacy policy, please contact us:

@Aurora_Yoga
Sparrelaan 68
2282 XR Rijswijk (this is our correspondence address, not a visiting address).
info@auroradeleeuw.com 


Aurora de Leeuw Yoga © & MyAuroraYoga © - All Rights Reserved, 2020-2023 - Privacy Policy - Terms & Conditions