Terms & Conditions

For English, please see below.

Algemene voorwaarden Aurora de Leeuw Yoga

Aurora de Leeuw Yoga is onderdeel van @Aurora_Yoga

Versie 0.4

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 2 februari 2023.

Artikel 1: Begrippen

1.1. Algemene voorwaarden: De Algemene Voorwaarden gehanteerd door @Aurora_Yoga zoals gepubliceerd op de website van @Aurora_Yoga, www.myaurorayoga.com 

1.2. @Aurora_Yoga is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 57399220 en is gevestigd te Rijswijk, Sparrelaan 68. Dit is het vestigingsadres, geen bezoekadres.

1.3. Deelnemer: persoon die deelneemt aan de (online) yogalessen, workshops, cursussen, retraites, trainingen en teacher trainingen van @Aurora_Yoga en de @Aurora_Yoga Teacher Training Academy.

1.4. Overeenkomst: overeenkomst tussen deelnemer en @Aurora_Yoga komt tot stand door betaling van de deelnemer voor het (online) membership, de yogales, workshop, cursus, retraite, training of teacher training van @Aurora_Yoga en de @Aurora_Yoga Teacher Training Academy.

1.5. Membership: een door @Aurora_Yoga uit te geven c.q. uitgegeven, en door een deelnemer te betalen c.q. betaald, abonnement/lidmaatschap voor het volgen van (online) yogales bij @Aurora_Yoga.

1.6. Prijs: de totaalprijs van een yogales, workshop, cursus, retraite, training of teacher training inclusief btw.  

1.7 Workshops: onder workshops worden tevens masterclasses verstaan.

Artikel 2: Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle memberships, losse lessen, workshops, cursussen, retraites, trainingen, teacher trainingen en andere producten van @Aurora_Yoga. Door deel te nemen aan een yogales, workshop, cursus, training of teacher training, dan wel het aanschaffen van een membership of bestellen van een product in de online shop van @Aurora_Yoga gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden. @Aurora_Yoga behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is de geldende versie en staat gepubliceerd op de website www.myaurorayoga.com 

Artikel 3: Memberships

3.1. lidmaatschap (een membership) komt tot stand na betaling van de deelnemer welke is ontvangen door @Aurora_Yoga en is niet overdraagbaar aan derden, tenzij anders tussen de deelnemer en @Aurora_Yoga overeengekomen. 

3.2. deelnemers kunnen yogalessen volgen via de Yoga on Demand catalogus of door deel te nemen aan de Live lessen via www.myaurorayoga.com.

3.3 De memberships hebben een variabele looptijd en worden maandelijks of jaarlijks in rekening gebracht, afhankelijk van de door de deelnemer gekozen looptijd. De memberships worden automatisch verlengd, tenzij deze tussentijds wordt opgezegd door de deelnemer.

3.4. De memberships kunnen, na aanschaf, niet worden geannuleerd voor de initiële looptijd (een maand of een jaar, afhankelijk van de gekozen looptijd). Er wordt geen restitutie gegeven, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen (art. 3.1.). 

3.5. Het is niet mogelijk om een membership te pauzeren, tenzij anders overeengekomen tussen @Aurora_Yoga en de deelnemer (bijvoorbeeld bij langdurige ziekte of zwangerschap).

Artikel 4: Betalingen, Prijzen en Prijswijziging

4.1. Alle betalingen voor een membership, workshop, cursus, retraite, training, teacher training of losse les dienen te worden voldaan voorafgaand aan de les, workshop of training.

4.2. De geldende en meest recente prijzen voor alle yogalessen, workshops, cursussen, retraites, trainingen en teacher trainingen zijn te vinden op de website van @Aurora_Yoga. @Aurora_Yoga behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren.

Artikel 5: Deelname en betaling Workshop, Cursus, Retraite, Training en Teacher Training

5.1. Deelnemer registreert zich voor workshops, cursussen, retraite, trainingen en teacher trainingen via de website van @Aurora_Yoga. Na registratie door deelnemer en zodra @Aurora_Yoga het verschuldigde bedrag voorafgaand aan de workshop, cursus, retraite, training of teacher training heeft ontvangen is deelnemer verzekerd van een plek. 

5.2. – vervallen –

5.3. Het opzeggen van deelname geschiedt via een email naar info@auroradeleeuw.com voorafgaand aan de workshop, retraite of training.

5.4. Deelnemer mag zes (6) dagen voorafgaand aan de workshop of training de deelname gratis opzeggen. Indien de opzegging binnen vijf (5) dagen voorafgaand aan de workshop of training geschiedt, wordt 25% van het totaal bedrag van de workshop of training in rekening gebracht. Bij opzeggingen binnen 2-4 dagen voorafgaande aan de workshop of training, wordt 50% van de totaalbedrag in rekening gebracht. Bij opzeggingen 0-2 dagen voorafgaand wordt het volledige bedrag van de workshop of training in rekening gebracht.

5.5. Artikel 5.4 is niet van toepassing op opzeggingen van de Teacher Training (art. 5.6) en retraites (art. 5.7).

5.6. Bij opzeggingen vanaf 45 dagen of meer voorafgaand aan de Teacher Training, ontvangt deelnemer het totaalbedrag retour. Bij opzeggingen 44-15 dagen voorafgaand aan de Teacher Training, wordt 50% in rekening gebracht. Bij opzeggingen 14-8 dagen voorafgaand aan de Teacher Training wordt 75% in rekening gebracht. Het volledige bedrag wordt in rekening gebracht bij opzeggingen binnen 7 dagen voorafgaand aan de Teacher Training. 

5.7. Bij opzeggingen vanaf 30 dagen of meer voorafgaand aan de retraite, ontvangt deelnemer het totaalbedrag retour. Bij opzeggingen 30 -14 dagen voorafgaand aan de retraite, wordt 50% in rekening gebracht. Bij opzeggingen 13 – 8 dagen voorafgaand aan de retraite, wordt 75% in rekening gebracht. Het volledige bedrag wordt in rekening gebracht bij opzeggingen binnen 7 dagen voorafgaand aan de retraite.

Artikel 6: Aankoop producten

Aangekochte producten kunnen alleen retour binnen 14 dagen na aankoop indien niet geopend en in originele verpakking. Producten als yogablokken en massageballen worden niet retour genomen vanuit hygiënisch oogpunt.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Deelname aan de (online) yogalessen, workshops, retraites, trainingen of teacher trainingen van @Aurora_Yoga zijn voor eigen risico van de deelnemer. 

@Aurora_Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan (online) yogalessen, workshops, retraites, trainingen of teacher trainingen bij, of verzorgd door @Aurora_Yoga. Door deelname aan een (online) yogales, workshop, training of teacher training bij, of verzorgd door @Aurora_Yoga, aanvaardt deelnemer het risico op een blessure en/of letsel.

Consulteer een arts voordat je met de (online) lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent. 

7.2 In het geval dat @Aurora_Yoga voor het uitvoeren van de yogalessen, workshops, retraites, trainingen of teacher trainingen gebruikt maakt van een locatie van een derde, wordt eventuele schade die ontstaan is door het handelen van de deelnemer, volledig in rekening gebracht bij de deelnemer.

Artikel 8: Toepasselijk recht / geschillen

8.1. Op alle lidmaatschappen, overeenkomsten en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2. Eventuele geschillen verband houdende met een lidmaatschap, betalingen, workshop, cursus, retraite, training, teacher training en de Algemene Voorwaarden, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij @Aurora_Yoga zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Nederland.

Artikel 9: Persoonsgegevens 

9.1. Voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie verzamelt @Aurora_Yoga persoonsgegevens van de deelnemers. @Aurora_Yoga gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. @Aurora_Yoga geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. Persoonsgegevens, zoals e-mailadres, wordt door @Aurora_Yoga gebruikt om deelnemers en leden te informeren over activiteiten van @Aurora_Yoga, evenals het communiceren van eventuele rooster-wijzigingen. Personen kunnen zich zelfstandig uitschrijven van de nieuwsbrief van @Aurora_Yoga.

9.2. Het volledige privacybeleid van@Aurora_Yoga is opgenomen in de privacy policy.

Terms and Conditions Aurora de Leeuw Yoga

Aurora de Leeuw Yoga is part of @Aurora_Yoga

Version 0.4 

Last edited on February 2nd 2023.

Article 1: Definitions

1.1. Terms and Conditions: the terms and conditions of @Aurora_Yoga as has been published on the website of @Aurora_Yoga, www.myaurorayoga.com .

1.2. @Aurora_Yoga has been registered in the Commercial Register of the Netherlands Chamber of Commerce (KVK) under the number 57399220. The address of @Aurora_Yoga is Sparrelaan 68, Rijswijk. This is the address of residence, not a commercial visiting address. @Aurora_Yoga does not have a physical office.

1.3. Participant: the person who takes part in the (online) yogaclasses, workshops, courses, retreats, trainings and teacher trainings offered by @Aurora_Yoga and the @Aurora_Yoga Teacher Training Academy

1.4. Contract: the agreement between the participant and @Aurora_Yoga which comes about through the payment of a participant for the (online) membership, yoga class, workshop, course, retreat, training or teacher training of @Aurora_Yoga and the @Aurora_Yoga Teacher Training Academy.

1.5. Membership: a membership, offered by @Aurora_Yoga and paid for by the participant, in order to be able to get access to the (online) yogaclasses offered by @Aurora_Yoga.

1.6. Price: the total amount (in euros and including taxes) that is charged for a yoga class, workshop, course, training or teacher training.

1.7. Workshops: the term workshops also includes the masterclasses offered by @Aurora_Yoga.

Article 2: Applicability

The terms and conditions are applicable to all memberships, (individual) classes, courses, retreats, trainings, teacher trainings and other products offered by @Aurora_Yoga. By taking part in a yoga class, workshop, course, retreat, training or teacher training, or by purchasing a membership or by ordering a product in the online shop of @Aurora_Yoga, the participant agrees to the terms and conditions. @Aurora_Yoga has the right to change the terms and conditions at any time. The most recent version is always published on the website http://www.myaurorayoga.com.

Article 3: Memberships

3.1. A membership comes about through the payment by the participant, which has been received by @Aurora_Yoga. A membership is not transferrable to any other person, unless the participant and @Aurora_Yoga have reached a different agreement about this.

3.2. Participants can take part in the yogaclasses through the Yoga on Demand Catalogue or by taking part in one of the live classes through www.myaurorayoga.com

3.3. The memberships have a variable term, that the participant can choose when purchasing the membership (a month or a year). After the initial term, the membership will be renewed automatically until the membership is cancelled.

3.4. The memberships can not be cancelled during the initial term (a month or a year, based on the term that has been chosen by the participant). No restitution will be given, after the purchase is complete (see art. 3.1.).

3.5. It is not possible to pause a membership, unless a different agreement has been reached between @Aurora_Yoga and the participant (for example: in the case of longterm illness or pregnancy).

Article 4: Payments, Prices and Price-changes

4.1. All payments for a membership, workshop, course, retreat, training, teacher training or individual class has to be payed before the class, workshop, retreat or training takes place.

4.2. The current prices for all yogaclasses, workshops, courses, trainings and teacher trainings can be found on the website of @Aurora_Yoga. @Aurora_Yoga has the right to change the prices at any time.

Article 5: Participating in – and paying for workshops, courses, trainings and teacher trainings

5.1. The participant will register in advance through the website of @Aurora_Yoga for any workshops, courses, retreats, trainings and teacher trainings offered by @Aurora_Yoga. After registration by the participant and as soon as @Aurora_Yoga has received the payment for the workshop, course, retreat, training or teacher training, a spot for this participant will be secured.

5.2. – no longer applicable –

5.3.  The cancellation of participating in a workshop, retreat or training, will be done by the participant by sending an email to info@auroradeleeuw.com . This will happen before the workshop or training takes place.

5.4. The participant is allowed to cancel without costs six (6) days before the workshop or training takes place. If the participant cancels within five (5) days before the workshop or training takes place, 25% of the workshop- or trainings price will be charged. For cancellations between 2-4 days before the workshop of training takes place, a fee of 50% of the workshop or trainings costs will be charged. For cancellations between 0-2 days before the workshop or training takes place, the full price of the workshop or training will be charged.

5.5. Article 5.4. is not applicable for the cancellation, by the participant, for participation in the Teacher Training (article 5.6) or retreat (article 5.7).

5.6. If the participation in the teacher training is cancelled 30 or more days in advance, the full fee will be returned. For cancellations between 29-15 days before the start date of the Teacher Training, 50% of the price will be charged. For cancellations between 14-8 days before the startdate of the Teacher Training 75% of the price will be charged. If the cancellation happens 7 days or less before the start of the Teacher Training, the full price will be charged.

5.7. If the participation in the retreat is cancelled 30 or more days in advance, the full fee will be returned. For cancellations between 30 – 14 days before the start date of the retreat, 50% of the price will be charged. For cancellations between 13 – 8 days before the start date of the retreat, 75 % of the price will be charged. If the cancellation happens 7 days or less before the start of the retreat, the full price will be charged. 


Article 6: Purchasing products

Purchased products can only be returned within 14 days after purchase, in the original packaging and without being opened. Products like yogablocks and massage balls can not be returned, due to hygienic reasons.

Article 7: Liability

7.1. Taking part in the (online) yogaclasses, workshops, retreats, training courses or teacher training courses of @Aurora_Yoga happens at the own risk of the participant.

@Aurora_Yoga accepts no liability whatsoever for physical and/ or mental injury, loss or damage, related to following or taking part in (online) yoga classes, workshops, training courses or teacher training courses, as provided by @Aurora_Yoga. By participating in an (online) yoga class, workshop, retreat, training or teacher training at, or provided by, @Aurora_Yoga, the participant accepts the risk of injury.

Make sure to contact a general practitioner before taking part in any (online) classes, if you are not  sure if you are completely healthy, or if you are pregnant.

7.2 If @Aurora_Yoga uses a third party location to offer yogaclasses, workshops, retreats, training courses or teacher training courses, any damage to the third party location, caused by the participant, will be charged in full to the participant.

Article 8: applicable law / disputes

8.1. Only Dutch law applies to all memberships, agreements and the General Terms and Conditions.

8.2. Any disputes related to a membership, payments, workshop, course, retreat, training, teacher training and the General Terms and Conditions, taking part in classes or purchasing products and services from or at @Aurora_Yoga will be settled by the competent court in the Netherlands.

Article 9: Personal information

9.1. @Aurora_Yoga collects personal data from the participants in order to execute payment orders and for administration purposes. @Aurora_Yoga handles this personal data with care and always adheres to the provisions of the Dutch Personal Data Protection Act (Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens). @Aurora_Yoga never passes on the personal data of the participants to third parties without prior written permission. Personal data, such as email addresses, is used by @Aurora_Yoga to inform participants and members about @Aurora_Yoga’s activities, as well as to communicate any schedule changes. Individuals can unsubscribe from the @Aurora_Yoga newsletter at any time.

9.2. The complete privacy policy of @Aurora_Yoga is included in the Privacy Policy.


Aurora de Leeuw Yoga © & MyAuroraYoga © - All Rights Reserved, 2020-2023 - Privacy Policy - Terms & Conditions